CAT | CAST

Protecció de dades

S'informa que AUDITING ABOGADOS Y ECONOMISTAS SL, tracta les dades personals dels seus clients de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

La informació personal recollida dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques.

Responsable del tractament

El responsable del tractament és AUDITING ABOGADOS Y ECONOMISTAS SL, amb NIF B60702719, i domicili social al Passeig de la Bonanova, 47 de Barcelona.

Finalitats del Tractament

En la utilització de la present pàgina web i en comunicar-se electrònicament amb la nostra entitat es recullen i tracten dades personals dels usuaris que hi accedeixen. Aquestes dades són tractades amb la finalitat de poder interactuar i ser un punt de contacte entre l’usuari i la nostra entitat, per informar i atendre les seves consultes així com per a prestar-li, si escau, els nostres serveis que d’acord amb les seves necessitats puguin ser del seu interès.

Legitimació del Tractament
 • Consentiment.
 • L'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
 • Interès legítim.
 • Altres normatives d'obligat compliment per AUDITING  en relació a la prestació dels seus serveis.

Categoria de dades de caràcter personal tractades

De forma no limitadora les dades de caràcter personal que seran objecte de tractament seran entre d'altres les dades:

 • identificatives
 • de contacte
 • patrimonials
 • econòmiques
 • professionals
 • de salut
 • altres dades personals de l’usuari, en funció de la informació sol·licitada, la consulta formulada o el servei contractat.

Adequació i qualitat de les dades

Les dades personals facilitades pel Client seran veraces i actuals. Correspon al Client comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Així mateix, AUDITING manifesta que les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats.

Conservació de les dades

Les dades personals es conservaran durant el termini necessari per donar compliment a la sol·licitud formulada o al servei contractat, i en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització procedint al bloqueig dels mateixos quan hagin deixat de ser pertinents per al compliment de la finalitat per a la qual van ser recollides.

Cessió de les dades

Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col·labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment així com als organismes oficials en cas que sigui legalment preceptiu.

Drets de l'interessat i reclamacions

Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: AUDITING ABOGADOS Y ECONOMISTAS SL, NIF B60702719, domicili social Passeig de la Bonanova, 47 de Barcelona, per correu postal, o per email a dadespersonals.auditing@med.es.   Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos.

Seguretat

AUDITING informa que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.